SHINOHAWA

SHINOHAWA สินค้าจากประเทศไต้หวัน HCS8 6-4

คีมย้ำหางปลาคอร์ทเอ็นด์ HCS8 6-4 คีมย้ำหางปลาคอร์ทเอ็นด์ ขนาด 0.25-6 มม. for crimping wire ferrules