G.516

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-516-7970K

คีมปอกสายไฟ 0.2-0.6 SQMM. 'SUPER' WIRE STRIPPER

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-516-8300K

เครื่องมือปอกสาย 0.5-6.0 SQMM. ROUND CABLE STRIPPER

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-516-8400K

ปืนยิงเคเบิ้ลไทร์ 2.4-4.8 มม. CABLE TIE GUN

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-516-7900K

• KEN-516-7900K มีดปอกสาย 4-16 SQMM. • KEN-516-7910K มีดปอกสาย 8-27 SQMM. • KEN-516-7920K มีดปอกสาย 4-28 SQMM. CABLE STRIPPER C/W HOOKED KNIFE

EDISON สินค้าจากประเทศอังกฤษ EDI-516-3000K

DM664 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ DIGITAL MULTIMETER

EDISON สินค้าจากประเทศอังกฤษ EDI-516-2700K

DAM668 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ DIGITAL MULTIMETER