TRACK & TRACE ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
คุณอัญชิสา สมศรี PTRR000142419 Kerry-KERRY May 17, 2019 ON62-0170
นาย อิศรวิทย์ นวลวัฒน์ PTRR000141924 Kerry-KERRY May 16, 2019 052019000004
คุณสุรวิทย์ สุขเกษม PTRR000141920 Kerry-KERRY May 16, 2019 052019000001
กนกวรรณ แก้วชาติ PTRR000141424 Kerry-KERRY May 15, 2019 052019000003
คุณหญิง PTRR000141431 Kerry-KERRY May 15, 2019 ON62-0165
คุณสุ(จัดซื้อ) PTRR000140824 Kerry-KERRY May 14, 2019 ON62-0163
คุณณฐพงศ์ เขาแก้ว PTRR000139062 Kerry-KERRY May 10, 2019 ON62-0162
ชาตรี โพธิ์อุดม PTRRN00004317 Kerry-KERRY May 08, 2019 052019000002
นาย สุรวิทย์ สุขเกษม PTRR000137706 Kerry-KERRY May 08, 2019 052019000001
คุณชลภพ หาญชัยชาญ PTRR000137709 Kerry-KERRY May 08, 2019 ON62-0159
คุณอัจฉรา HPRP000194527 Kerry-KERRY Apr 30, 2019 ON62-0158
คุณยุพิน วงค์ตุ้ย HPRP000194528 Kerry-KERRY Apr 30, 2019 ON62-0157
สิงหา ตะเพียนทอง HPRP000194049 Kerry-KERRY Apr 30, 2019 042019000011
คุณทเนศ PTRR000133435 Kerry-KERRY Apr 30, 2019 ON62-0144
คุณสุทัศน์ กรกิ่งมาลา PTRR000132113 Kerry-KERRY Apr 27, 2019 ON62-0152
คุณวงค์วาลย์ อำ่พูล PTRRN00004143 Kerry-KERRY Apr 27, 2019 ON62-0151
ชุติพงศ์ ตริตรอง PTRR000132116 Kerry-KERRY Apr 27, 2019 042019000008
สุนทร โตนอก PTRR000132114 Kerry-KERRY Apr 27, 2019 042019000003
คุณสุจิตรา NAIN000709625 Kerry-KERRY Apr 26, 2019 ON62-0147
คุุณชูชาติ วุฒิเนตรเนติรักษ์ NAIN000709626 Kerry-KERRY Apr 26, 2019 ON62-0146
คุณสมชาติ บุญเพิ่มพงศ์ PTRRN00004099 Kerry-KERRY Apr 25, 2019 ON62-0145
วีระยุธ โสภา PTRR000130359 Kerry-KERRY Apr 24, 2019 042019000007
ธนรัตน์ สมบูรณ์ PTRR000128762 Kerry-KERRY Apr 22, 2019 042019000006
อภิวิชญ์​ ชูเรือง PTRR000127534 Kerry-KERRY Apr 19, 2019 042019000005
อนุรักษ์ จั่นเที่ยง PTRR000127537 Kerry-KERRY Apr 19, 2019 042019000004
คุณภูวนาท มากแสน PTRR000121814 Kerry-KERRY Apr 08, 2019 ON62-0136
คุณรุจศดิศ ศรีวิเชียร PTRR000120312 Kerry-KERRY Apr 04, 2019 ON62-0134
คุณศิวัชศมล PTRR000120304 Kerry-KERRY Apr 04, 2019 ON62-0133
คุณรุ้งมารถ แสงแก้ว PTRR000120310 Kerry-KERRY Apr 04, 2019 ON62-0131
หจก.อุดมชัย เซ่งฮง PTRR000117251 Kerry-Kerry Mar 30, 2019 ON62-0127
คุณสมชาย เติมสายทอง PTRR000116633 Kerry-Kerry Mar 29, 2019 ON62-0128
บจก.ภูเก็ตชอปปิ้งเซ็นเตอร์ PTRRN00003583 Kerry-Kerry Mar 29, 2019 ON62-0125
คุณกฤษณ์ ชูเชิด PTRRN00003470 Kerry-Kerry Mar 26, 2019 ON62-0124
ร้านรุ่งฟ้าเคหภัณฑ์ PTRR000114509 Kerry-Kerry Mar 26, 2019 ON62-0123
หจก.ทรัพย์สวัสดิ์ PTRR000114511 Kerry-Kerry Mar 26, 2019 ON62-0122
คุณอิศเรศ เชื้อวงษ์ NAIN000688609 Kerry-Kerry Mar 23, 2019 ON62-0119
หจก.ดี เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย NAIN000687781 Kerry-Kerry Mar 22, 2019 032019000006
คุณมาเรียม วันหมัด PTRR000111783 Kerry-Kerry Mar 21, 2019 ON62-0115
คุณสุพัตรา พงค์กำพุฒ PTRR000110399 Kerry-Kerry Mar 19, 2019 032019000005
คุณชัยวัฒน์ ชัยชนะ PTRR000108179 Kerry-Kerry Mar 15, 2019 ON62-0114
ร้อยตรี ฐิติวัฒน์ อ่อนแก้ว PTRR000108171 Kerry-Kerry Mar 15, 2019 ON62-0112
คุณสุ (แผนกจัดซื้อ) BAKY000423980 Kerry-Kerry Mar 14, 2019 ON62-0110
คุณวิรินทร์ เดชสุธรรม MHNKN00010896 Kerry-Kerry Mar 12, 2019 ON62-0107
คุณชูชาติ วุฒิเนตรเนติรักษ์ MHNK000090937 Kerry-Kerry Mar 11, 2019 022019000003
ทศพล ผลทิพย์ PTRR000103614 Kerry-Kerry Mar 09, 2019 032019000002
คุณณัฐดนัย รัตนสิริ BAKY000421062 Kerry-Kerry Mar 08, 2019 ON62-0081
บจก.พาวเวอร์ ทีม PTRR000101870 Kerry-Kerry Mar 06, 2019 ON62-0102
คุณนาฏลดา ภู่เจริญ PTRRN00003089 Kerry-Kerry Mar 06, 2019 ON62-0101
คุณจตุรงค์ อินทนู MHNK000088990 Kerry-Kerry Mar 04, 2019 ON62-0094
คุณนคร จินดาผล PTRR000100222 Kerry-Kerry Mar 04, 2019 ON62-0099
ชื่อลูกค้า : คุณอัญชิสา สมศรี
Tracking number : PTRR000142419
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : ON62-0170
ชื่อลูกค้า : นาย อิศรวิทย์ นวลวัฒน์
Tracking number : PTRR000141924
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000004
ชื่อลูกค้า : คุณสุรวิทย์ สุขเกษม
Tracking number : PTRR000141920
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000001
ชื่อลูกค้า : กนกวรรณ แก้วชาติ
Tracking number : PTRR000141424
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000003
ชื่อลูกค้า : คุณหญิง
Tracking number : PTRR000141431
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : ON62-0165
ชื่อลูกค้า : คุณสุ(จัดซื้อ)
Tracking number : PTRR000140824
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : ON62-0163
ชื่อลูกค้า : คุณณฐพงศ์ เขาแก้ว
Tracking number : PTRR000139062
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : ON62-0162
ชื่อลูกค้า : ชาตรี โพธิ์อุดม
Tracking number : PTRRN00004317
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000002
ชื่อลูกค้า : นาย สุรวิทย์ สุขเกษม
Tracking number : PTRR000137706
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000001
ชื่อลูกค้า : คุณชลภพ หาญชัยชาญ
Tracking number : PTRR000137709
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : ON62-0159
ชื่อลูกค้า : คุณอัจฉรา
Tracking number : HPRP000194527
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : ON62-0158
ชื่อลูกค้า : คุณยุพิน วงค์ตุ้ย
Tracking number : HPRP000194528
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : ON62-0157
ชื่อลูกค้า : สิงหา ตะเพียนทอง
Tracking number : HPRP000194049
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000011
ชื่อลูกค้า : คุณทเนศ
Tracking number : PTRR000133435
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : ON62-0144
ชื่อลูกค้า : คุณสุทัศน์ กรกิ่งมาลา
Tracking number : PTRR000132113
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : ON62-0152
ชื่อลูกค้า : คุณวงค์วาลย์ อำ่พูล
Tracking number : PTRRN00004143
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : ON62-0151
ชื่อลูกค้า : ชุติพงศ์ ตริตรอง
Tracking number : PTRR000132116
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000008
ชื่อลูกค้า : สุนทร โตนอก
Tracking number : PTRR000132114
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000003
ชื่อลูกค้า : คุณสุจิตรา
Tracking number : NAIN000709625
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : ON62-0147
ชื่อลูกค้า : คุุณชูชาติ วุฒิเนตรเนติรักษ์
Tracking number : NAIN000709626
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : ON62-0146
ชื่อลูกค้า : คุณสมชาติ บุญเพิ่มพงศ์
Tracking number : PTRRN00004099
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : ON62-0145
ชื่อลูกค้า : วีระยุธ โสภา
Tracking number : PTRR000130359
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000007
ชื่อลูกค้า : ธนรัตน์ สมบูรณ์
Tracking number : PTRR000128762
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000006
ชื่อลูกค้า : อภิวิชญ์​ ชูเรือง
Tracking number : PTRR000127534
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000005
ชื่อลูกค้า : อนุรักษ์ จั่นเที่ยง
Tracking number : PTRR000127537
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000004
ชื่อลูกค้า : คุณภูวนาท มากแสน
Tracking number : PTRR000121814
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : ON62-0136
ชื่อลูกค้า : คุณรุจศดิศ ศรีวิเชียร
Tracking number : PTRR000120312
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : ON62-0134
ชื่อลูกค้า : คุณศิวัชศมล
Tracking number : PTRR000120304
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : ON62-0133
ชื่อลูกค้า : คุณรุ้งมารถ แสงแก้ว
Tracking number : PTRR000120310
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : ON62-0131
ชื่อลูกค้า : หจก.อุดมชัย เซ่งฮง
Tracking number : PTRR000117251
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : ON62-0127
ชื่อลูกค้า : คุณสมชาย เติมสายทอง
Tracking number : PTRR000116633
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : ON62-0128
ชื่อลูกค้า : บจก.ภูเก็ตชอปปิ้งเซ็นเตอร์
Tracking number : PTRRN00003583
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : ON62-0125
ชื่อลูกค้า : คุณกฤษณ์ ชูเชิด
Tracking number : PTRRN00003470
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : ON62-0124
ชื่อลูกค้า : ร้านรุ่งฟ้าเคหภัณฑ์
Tracking number : PTRR000114509
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : ON62-0123
ชื่อลูกค้า : หจก.ทรัพย์สวัสดิ์
Tracking number : PTRR000114511
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : ON62-0122
ชื่อลูกค้า : คุณอิศเรศ เชื้อวงษ์
Tracking number : NAIN000688609
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : ON62-0119
ชื่อลูกค้า : หจก.ดี เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
Tracking number : NAIN000687781
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000006
ชื่อลูกค้า : คุณมาเรียม วันหมัด
Tracking number : PTRR000111783
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : ON62-0115
ชื่อลูกค้า : คุณสุพัตรา พงค์กำพุฒ
Tracking number : PTRR000110399
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000005
ชื่อลูกค้า : คุณชัยวัฒน์ ชัยชนะ
Tracking number : PTRR000108179
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : ON62-0114
ชื่อลูกค้า : ร้อยตรี ฐิติวัฒน์ อ่อนแก้ว
Tracking number : PTRR000108171
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : ON62-0112
ชื่อลูกค้า : คุณสุ (แผนกจัดซื้อ)
Tracking number : BAKY000423980
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : ON62-0110
ชื่อลูกค้า : คุณวิรินทร์ เดชสุธรรม
Tracking number : MHNKN00010896
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : ON62-0107
ชื่อลูกค้า : คุณชูชาติ วุฒิเนตรเนติรักษ์
Tracking number : MHNK000090937
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000003
ชื่อลูกค้า : ทศพล ผลทิพย์
Tracking number : PTRR000103614
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000002
ชื่อลูกค้า : คุณณัฐดนัย รัตนสิริ
Tracking number : BAKY000421062
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : ON62-0081
ชื่อลูกค้า : บจก.พาวเวอร์ ทีม
Tracking number : PTRR000101870
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : ON62-0102
ชื่อลูกค้า : คุณนาฏลดา ภู่เจริญ
Tracking number : PTRRN00003089
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : ON62-0101
ชื่อลูกค้า : คุณจตุรงค์ อินทนู
Tracking number : MHNK000088990
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : ON62-0094
ชื่อลูกค้า : คุณนคร จินดาผล
Tracking number : PTRR000100222
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : ON62-0099